Hall, Robert Ernst

Text hesla

Hall [hól], Robert Ernst, 13. 8. 1943 Palo Alto, Kalifornia, USA — americký ekonóm. Pôsobil ako profesor ekonómie na Massachusettskom technologickom inštitúte v Cambridgei a na Kalifornskej univerzite v Berkeley, od 1978 profesor na Katedre ekonómie Stanfordovej univerzite v Palo Alte. Ako národohospodársky expert bol poradcom viacerých vládnych a finančných inštitúcií. V rokoch 1977 – 2013 riaditeľ výskumného programu o ekonomickej fluktuácii a raste v Národnom úrade pre ekonomický výskum. Člen Národnej akadémie vied, Americkej akadémie vied a umení, Ekonometrickej spoločnosti, Americkej ekonomickej asociácie (2005 viceprezident, 2010 prezident). Zaoberal sa makroekonómiou, ako aj vednými odbormi súvisiacimi s aplikovanou mikroekonómiou, otázkami hospodárskej súťaže, inflácie, zdaňovania, zamestnanosti, hospodárskej politiky, agregátnej ekonómie, menovej politiky, špičkovými technológiami z hľadiska ekonómie a i. Autor a spoluautor množstva vedeckých štúdií a odborných publikácií. Hlavné diela: Inflácia, príčiny a účinky (Inflation, causes and effects, 1982), Makroekonómia: teória, výkonnosť a stratégia (Macro-Economics: Theory, Performance, and Policy, 1986, spoluautor), Racionálny spotrebiteľ: teória a dôkaz (The Rational Consumer: Theory and Evidence, 1990), Mikroekonómia: zásady a aplikácie (Microeconomics: Principles and Applications, 1998, spoluautor) a i.

Zverejnené vo februári 2008.

Hall, Robert Ernst [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-09-29]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/hall-robert-ernst