Háj

Text hesla

Háj, Áj — obec v okrese Košice-okolie v Košickom kraji na rozhraní Košickej kotliny a Slovenského krasu v doline a na náplavovom kuželi Hájskeho potoka pri jeho výstupe zo Slovenského krasu, 725 m n. m.; 280 obyvateľov, 21,1 % slovenskej, 74,6 % maďarskej národnosti (2017). Písomne doložená 1357, 1409 ako Ay, 1773 Ay, Haj, 1786 Aj, Haj, 1808 Aj, Háj, 1863 – 1913 Áj, 1920 – 38 Háj, 1938 – 45 Áj, 1945 – 64, 1990 Háj, 1964 – 90 zlúčená s obcou Turňa nad Bodvou do obce Turnianske Podhradie. Pôvodne poddanská obec, patrila hradnému panstvu Turňa, od 18. stor. rodine Keglevičovcov. V jaskyniach (Slaninova, Dora 1, Pustovňa) ojedinelé archeologické nálezy z mladého paleolitu (gravettien), zo staršej, z mladšej i z neskorej bronzovej doby; doklady osídlenia bukovohorskej a kyjatickej kultúry, ako aj z halštatskej doby. Stavebné pamiatky: barokovo-klasicistický rímskokatolícky Kostol sv. Jozefa (1764, s neskoršími úpravami), reformovaný kostol (19. stor.). V katastri obce sa nachádza národná prírodná rezervácia Zádielska tiesňava.

Zverejnené vo februári 2008.

Háj [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-05-28]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/haj