hagada

Text hesla

hagada [hebr.] — rozprávanie;

1. agada — rôzne biblické príbehy, bájky, mravné ponaučenia, alegórie, folklór, anekdoty, životopisy a výroky mudrcov, poznatky z oblasti lekárstva, filozofie, teológie a i., ktoré na rozdiel od Halachy nemajú záväzný právny charakter. Agada bola spočiatku tradovaná ústnym podaním, až v 1. – 5. stor. n. l. bola zaznamenaná písomne (Agada) a tvorí neoddeliteľnú súčasť komentárov k Tanachu známych pod menom Mišnajot (základná časť Talmudu), ako aj výkladových zborníkov (→ midraš);

2. Hagada šel Pesach, skrátene Hagada — pesachová hagada, pesachové rozprávanie, ktoré sa číta pri Sederi, večernej hostine na počesť sviatku Pesach. Hlavným motívom je biblický príbeh o exode Židov z Egypta, ktorý je doplnený rôznymi požehnaniami, modlitbami, citátmi z Mišny i midrašov, ako aj výkladmi učencov. Neskôr boli pridané žalmy a piesne. Slúži zároveň ako sprievodca pri vykonávaní všetkých obradov pesachovej večere. Vznikla po zbúraní druhého jeruzalemského Chrámu. Veľmi rozšírená kniha, na rozdiel od inej židovskej literatúry je neraz bohato ilustrovaná. Hlavným cieľom Hagady šel Pesach je odovzdať posolstvo o oslobodení Židov z otroctva ďalším generáciám.

Zverejnené vo februári 2008.

Hagada [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-03-01]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/hagada