Haavelmo, Trygve Magnus

Text hesla

Haavelmo [hó-], Trygve Magnus, 13. 12. 1911 Skedsmo – 28. 7. 1999 Oslo — nórsky ekonóm. Od 1933 pôsobil v Ekonomickom ústave pri univerzite v Osle vedenom R. A. K. Frischom, od 1939 na Kalifornskej, Harvardovej a Chicagskej univerzite v USA, 1945 obchodný radca nórskeho veľvyslanectva, 1948 – 79 profesor na univerzite v Osle. Vedúca osobnosť a významná autorita v ekonomických vedách na univerzite v Osle, ako výskumný pracovník i ako pedagóg ovplyvnil vývoj ekonomickej teórie v Nórsku. Zameriaval sa na aplikáciu ekonometrických teórií, zaoberal sa teóriou trendov vývoja investícií, teóriou dopytu po reálnom kapitáli, ako aj teóriou ekonomického rastu. Navrhol metódy umožňujúce špecifikovať, identifikovať a odhadovať ekonomické vzťahy medzi vzájomne závislými premennými. Od 1944 člen, 1957 prezident Ekonometrickej spoločnosti, člen mnohých vedeckých a vládnych inštitúcií, kde pôsobil ako poradca. Hlavné diela: Pravdepodobnostný prístup v ekonometrii (The Probability Approach in Econometrics, 1944, dizertačná práca), Štúdia o teórii ekonomického vývoja (A Study in the Theory of Economic Evolution, 1954), Štúdia o teórii investícií (A Study in the Theory of Investment, 1960). Nobelova cena za ekonómiu (1989) za objasnenie teórie pravdepodobnosti ako základu ekonometrie.

Zverejnené vo februári 2008.

Haavelmo, Trygve Magnus [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-12-07]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/haavelmo-trygve-magnus