gramatické kategórie

Text hesla

gramatické kategórie — jazykové kategórie motivované reálnymi kategóriami mimojazykovej skutočnosti. Vznikajú v priebehu vývoja gramatikalizačným procesom, pri ktorom niektorý význam dosiahne takú mieru zovšeobecnenia, že sa začne záväzne a pravidelne vyjadrovať istým systémom gramatických prostriedkov.

Rozlišujú sa morfologické a syntaktické gramatické kategórie. Morfologické gramatické kategórie sa delia na menné a slovesné.

Menné gramatické kategórie, ktoré sa niekedy považujú aj za gramatické kategórie nižšieho rádu, sú rod, číslo a pád. Primárne sa uplatňujú pri podstatných menách a sekundárne (prostredníctvom zhody) aj pri prídavných menách, zámenách a číslovkách.

Slovesné gramatické kategórie, ktoré sa uplatňujú pri slovesách a považujú sa aj za gramatické kategórie vyššieho rádu, sú osoba, čas (→ gramatická kategória času), spôsob, slovesný rod, slovesný vid a prostredníctvom zhody aj číslo (sloveso sa v čísle zväčša zhoduje s menom v podmete). Jazykoveda okrem gramatických kategórií pracuje aj so slovotvornými, sémantickými, resp. aj s pragmatickými kategóriami.

K syntaktickým gramatickým kategóriám patria napr. valencia a intencia slovesného deja.

Zverejnené vo februári 2008.

Gramatické kategórie [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-02-28]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/gramaticke-kategorie