gestikulácia

Text hesla

gestikulácia [lat.] — neverbálny komunikačný prostriedok (najčastejšie ako sprievod slovného prejavu) uplatňujúci posunky, pohyby rúk alebo celého tela, prípadne mimiku, vyjadrujúci postoj podávateľa textu v čase rečového dorozumievania. Základnou zložkou gestikulácie je gesto. Sémanticky najplnšia a najkonkrétnejšia je gestikulácia v komunikácii hluchonemých, kde nahrádza artikulovanú reč (→ daktylológia). Nástrojom gestikulácie sú najčastejšie ruky. Niekedy sa gestikulácia realizuje aj pokyvovaním hlavou alebo vystieraním tela. Gestikulácia sa posudzuje a vníma nielen z hľadiska jazykového dorozumievania, ale aj z hľadiska spoločenskej formy a estetiky. Nevhodná je gestikulácia pri verejných prejavoch (prednáška, pohrebná reč ap.).

Zverejnené vo februári 2008.

Gestikulácia [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-20 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/gestikulacia