geotop

Text hesla

geotop [gr.], geoekotop, epimorf, mikrokrajina, elementárna krajina — elementárna syntetická geografická jednotka krajiny definovaná v rámci geografických dimenzií ako jednotka topickej dimenzie. Charakterizujú ju rovnorodé podstatné vlastnosti všetkých zložiek prírodnej krajiny (hornín, pôd, georeliéfu, bioty, klímy i hydrologického režimu), je teda na rozdiel od jednotiek vyšších dimenzií kvázihomogénna. Geotop je základná mapovacia jednotka geoekologických máp, a preto (vzhľadom na nevyhnutnú generalizáciu pri zobrazení v mape) nemôže byť vždy úplne homogénny. Jeho plne homogénna časť sa nazýva elementárny geomér. V závislosti od miery homogenity sa rozlišujú monomorfné (plne homogénne) tvorené jediným elementárnym geomérom, polopolymorfné (dominantný geomér zaberá väčšinu plochy geotopu) a polymorfné geotopy (dominantný geomér zaberá menšiu plochu než suma sprievodných geomérov).

Zverejnené vo februári 2008.

Geotop [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-05-30]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/geotop