georeliéf

Text hesla

georeliéf [gr. + fr.] — reliéf (povrch) tuhého zemského telesa, vrchná, hraničná plocha litosféry (resp. pedosféry v miestach, kde táto existuje), ktorá ju oddeľuje od atmosféry (terestrický georeliéf) alebo od hydrosféry (subakválny georeliéf).

Georeliéf predstavuje súbor tvarov zemského povrchu, ktoré sú utvárané endogénnymi geomorfologickými procesmi, exogénnymi geomorfologickými procesmi a kozmogénnymi geomorfologickými procesmi. Podľa geomorfologických procesov, ktoré ho formujú, sa podrobnejšie rozlišujú typy georeliéfu (vulkanický, tektonický, pobrežný, fluviálny, krasový a i.).

Charakter georeliéfu vyjadrujú zmeny nadmorských výšok v priestore a z nich odvodené morfometrické parametre (sklon, orientácia, krivosti, vertikálna a horizontálna členitosť a i.). Ráz georeliéfu výrazne ovplyvňuje prenos látky, energie a informácie po zemskom povrchu, sú v ňom zakódované informácie o vývoji Zeme a má podstatný vplyv na využiteľnosť územia človekom. Georeliéf študujú viaceré geovedné disciplíny (geodézia, geológia, geografia, krajinná ekológia), špeciálne však geomorfológia.

Zverejnené vo februári 2008.

Georeliéf [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-02-23]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/georelief