Geopolitik

Text hesla

Geopolitik [gr.] — škola geopolitického myslenia (→ geopolitika) rozvinutá v Nemecku v období medzi svetovými vojnami, zdiskreditovaná silným príklonom ku geografickému determinizmu a zneužitím v rámci ideológie a propagandy nacistického Nemecka. Jej východiská boli silno ovplyvnené nemeckým geografom Friedrichom Ratzelom a jeho dielom Politická geografia (Politische Geographie, 1897). Štát v ňom chápal ako živý organizmus, ktorého rozvoj nie je možný bez jeho priestorovej expanzie (koncept životného priestoru, → Lebensraum). Myšlienku životného priestoru ďalej rozvinul nemecký geograf a vydavateľ časopisu Zeitschrift für Geopolitik (1924 – 44) Karl Ernst Haushofer, čo nacistickým ideológom v Nemecku umožnilo zdôvodniť svoje teritoriálne výboje.

Zverejnené vo februári 2008.

Geopolitik [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-12 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/geopolitik