geomorfologické procesy

Text hesla

geomorfologické procesy, reliéfotvorné procesy — procesy (deje), pri ktorých sa pôsobením geomorfologických činiteľov utvára a mení georeliéf. V súlade s členením geomorfologických činiteľov sa rozlišujú endogénne geomorfologické procesy, exogénne geomorfologické procesy a kozmogénne geomorfologické procesy.

Geomorfologické procesy sa rôzne vnímajú v odlišných časových a veľkostných mierkach. Presun zrnka piesku v koryte rieky sa pokladá za elementárny geomorfologický proces (pohyb materiálu), ale až sumárny efekt veľkého množstva takýchto pohybov za istý časový úsek (prevaha odnosu častíc alebo ich akumulácie v istom mieste koryta) vedie k zmene nadmorskej výšky v danom bode (zahlbovanie alebo splytčovanie koryta), čo možno označiť ako pohyb podľa nadmorských výšok. Zároveň v dlhšom časovom období sa môže koryto po nive presúvať (divočením rieky alebo meandrovaním), čo je už geomorfologický proces iného typu – pohyb (presun) formy.

Zverejnené vo februári 2008.

Geomorfologické procesy [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-23 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/geomorfologicke-procesy