geomorfologické členenie

Text hesla

geomorfologické členenie — súbor hierarchicky usporiadaných geomorfologických jednotiek, individuálnych regiónov, vyčlenených na základe vlastností.

V súčasnosti platné geomorfologické členenie Slovenska urobili 1978 E. Mazúr a M. Lukniš na základe staršieho členenia J. Hromádku, pričom zohľadnili nielen morfometrický charakter georeliéfu, ale aj jeho genézu a charakter geologickej stavby. Keďže sa na tieto vlastnosti viaže aj množstvo ďalších fyzickogeografických vlastností krajiny (klíma, vodstvo, pôdy i pôvodná prirodzená vegetácia), je geomorfologické členenie Slovenska zároveň jeho kvalitnou a široko využívanou fyzickogeografickou regionalizáciou.

V geomorfologickom členení Slovenska sa rozlišuje až 10 taxónov. Celé územie patrí do alpsko-himalájskej sústavy. Podsústavy Karpaty a Panónska panva reprezentujú morfologicky, tektonicky i litologicky zásadne odlišné megamorfoštruktúry, z ktorých Slovensku patrí len menšia časť. Ďalšie úrovne sú provincie, subprovincie, oblasti, celky, podcelky, oddiely, pododdiely a časti; → Slovensko.

Zverejnené vo februári 2008.

Geomorfologické členenie [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-02-08]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/geomorfologicke-clenenie