geografický posibilizmus

Text hesla

geografický posibilizmus — teória, podľa ktorej fyzickogeografické prostredie poskytuje človeku rozmanité možnosti, z ktorých si môže pomerne voľne vybrať podľa svojich potrieb. Zdôrazňuje význam slobody voľby v rámci ohraničení prírodnými silami, predpokladá vyvážené vzťahy medzi prírodou a spoločnosťou, pričom rešpektuje človeka ako najaktívnejšieho aktéra týchto vzťahov.

Geografický posibilizmus je identifikovaný najmä s francúzskou školou humánnej geografie zo začiatku 20. stor. (P. Vidal de la Blache, J. Brunhes). Napriek zdôrazneniu významu aktivít človeka geografický posibilizmus neznamenal plné odmietnutie geografického determinizmu. Geografia bola stále považovaná skôr za prírodnú ako za spoločenskú vedu. Medzistupňom medzi geografickým posibilizmom a geografickým determinizmom je geografický probabilizmus načrtávajúci alternatívu, podľa ktorej napriek tomu, že fyzickogeografické prostredie priamo nedeterminuje aktivity človeka, robí niektoré jeho účinky pravdepodobnejšími oproti iným.

Zverejnené vo februári 2008.

Geografický posibilizmus [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-02-24]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/geograficky-posibilizmus