geografický determinizmus

Text hesla

geografický determinizmus — doktrína považujúca geografické prostredie (predovšetkým prírodné prostredie, napr. klímu, vodné toky a pôdy) za určujúci faktor aktivít človeka a vývoja spoločnosti.

Hoci história geografického determinizmu siaha až do antických čias, výraznejšie ho formuloval až v období osvietenstva Ch. de Montesquieu. Významným impulzom na jeho rozmach bol darvinizmus, na základe ktorého sa mnohí geografi 19. stor. sústredili na spoznávanie zákonov prírody a rozvíjali svoje koncepcie vysvetľujúce výdobytky ľudstva ako dôsledok prírodných podmienok. Formovanie geografického determinizmu na prelome 19. a 20. stor. sa opieralo najmä o práce nemeckého geografa F. Ratzela a amerických geografov E. Huntingtona a E. Ch. Semplovej. Ovplyvnil nemeckú medzivojnovú školu Geopolitik, ako aj formovanie rasistických pohľadov na históriu ľudstva. Vplyv geografického determinizmu doznieval v 1. polovici 20. stor., keď jeho zjednodušujúce vysvetlenia stratili prestíž pod tlakom rozmachu spoločenských vied a všeobecného názoru, že vývoj spoločnosti je oveľa komplexnejší a nemôže byť redukovaný na ním poskytované vysvetlenia.

Geografický determinizmus je zriedkavo nazývaný aj environmentálny determinizmus.

Text hesla

geografický determinizmus — doktrína považujúca geografické prostredie (predovšetkým prírodné prostredie, napr. klímu, vodné toky a pôdy) za určujúci faktor aktivít človeka a vývoja spoločnosti.

Hoci história geografického determinizmu siaha až do antických čias, výraznejšie ho formuloval až v období osvietenstva Ch. de Montesquieu. Významným impulzom na jeho rozmach bol darvinizmus, na základe ktorého sa mnohí geografi 19. stor. sústredili na spoznávanie zákonov prírody a rozvíjali svoje koncepcie vysvetľujúce výdobytky ľudstva ako dôsledok prírodných podmienok. Formovanie geografického determinizmu na prelome 19. a 20. stor. sa opieralo najmä o práce nemeckého geografa F. Ratzela a amerických geografov E. Huntingtona a E. Ch. Semplovej. Ovplyvnil nemeckú medzivojnovú školu Geopolitik, ako aj formovanie rasistických pohľadov na históriu ľudstva. Vplyv geografického determinizmu doznieval v 1. polovici 20. stor., keď jeho zjednodušujúce vysvetlenia stratili prestíž pod tlakom rozmachu spoločenských vied a všeobecného názoru, že vývoj spoločnosti je oveľa komplexnejší a nemôže byť redukovaný na ním poskytované vysvetlenia.

Geografický determinizmus je zriedkavo nazývaný aj environmentálny determinizmus.

Zverejnené vo februári 2008.

Geografický determinizmus [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2022-06-25]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/geograficky-determinizmus