geografická mapa

Text hesla

geografická mapa, zemepisná mapa —

1. v najširšom chápaní mapa zobrazujúca Zem alebo jej časti;

2. mapa zobrazujúca geografické informácie; v tomto chápaní sa za geografické považujú aj mapy geologické, geofyzikálne, klimatické ap.;

3. v užšom chápaní mapa zobrazujúca objekty, javy alebo ich charakteristiky, ktoré sú predmetom štúdia geografie. Geografická mapa slúži geografom ako prostriedok (jazyk) na vyjadrenie skutočnosti a myšlienkových konštrukcií vzťahujúcich sa na povrch Zeme a zároveň aj ako zdroj (nástroj) poznania. Geografické mapy sa najčastejšie delia podľa témy, a to na na fyzickogeografické (napr. zemského reliéfu, vodstva, pôd ap.), humánnogeografické (sídel, obyvateľstva, priemyslu, poľnohospodárstva, kultúry ap.) a regionálnogeografické (sveta, kontinentov, regiónov, jednotlivých lokalít), podľa mierky (veľkej, strednej, malej) a podľa ďalších kritérií. Okrem toho sa rozlišujú všeobecnogeografické mapy, z ktorých najznámejšie sú topografické mapy v mierkach 1 : 10 000 až 1 : 200 000, a školské mapy (atlasové, nástenné).

Zverejnené vo februári 2008.

Geografická mapa [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-12-06]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/geograficka-mapa