Gaderská dolina

Text hesla

Gaderská dolina — kaňonovitá dolina v turčianskej časti Veľkej Fatry vytvorená Gaderským potokom; dĺžka 18 km. Vyúsťuje pri obci Blatnica 15 km južne od Martina.

Morfologicky sa člení na dve odlišné časti. Západná časť vyerodovaná v dolomitoch a vo vápencoch chočského príkrovu má ráz úzkej doliny so strmými svahmi; východná časť, tzv. Dedošova dolina, sa rozširuje v menej odolných slieňovcoch, ktoré podmieňujú hladšie formy reliéfu. Bralnaté časti svahov sú porastené reliktnými borovicami, menej strmé stráne s hlbšou pôdou bučinami. Vo vyústení Gaderskej doliny prevládajú teplomilné spoločenstvá s kostravou tvrdou a ostricou nízkou, hlbšie v doline kvetena vysokých vápencových Karpát – stokráska Micheliho, zvonovník hlavatý, lomikameň vždyživý, tučnica alpínska, hlaváč lesklý, z chránených druhov horec Clusiov, prvosienka holá, kortúza Matthiolova, stračonôžka vysoká, plamienok alpínsky, volské oko vŕbolisté, na vlhkých miestach prvosienka pomúčená, telekia ozdobná, na niekoľkých miestach plesnivec alpínsky a i. Územie je bohaté na zver (najmä jelene, diviaky, kamzíky, medvede a dravé vtáky vrátane orla skalného).

V dolnej časti doliny sa nachádza zrúcanina Blatnického hradu, pred dolinou je pamätník SNP a Park národov.

Zverejnené vo februári 2008.

Gaderská dolina [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-06-02]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/gaderska-dolina