fyzická geografia

Text hesla

fyzická geografia — disciplína geografie zaoberajúca sa štúdiom rozmiestnenia a vzájomných vzťahov zložiek prírodnej krajiny (litosféry a georeliéfu, atmosféry, hydrosféry, pedosféry a biosféry), ktoré spolu tvoria fyzickogeografickú sféru Zeme, ako aj štúdiom geosystémov rôznych hierarchických úrovní – od celoplanetárnej po lokálnu (topickú) úroveň.

Pôvodne sa vyvíjala ako súbor analytických geovedných disciplín (geomorfológie, hydrológie, klimatológie, pedológie, biogeografie), nárast poznatkov však viedol k postupnému osamostatneniu väčšiny z nich; v súčasnosti je jadrom fyzickej geografie geoekológia, ktorá sa zameriava na štúdium celostných prírodných geosystémov (geokomplexov, fyzickogeografických regiónov). Fyzická geografia prostredníctvom svojich analytických disciplín (fytogeografie a zoogeografie, pedogeografie, hydrogeografie, klimatogeografie, morfogeografie a litogeografie) naďalej čerpá poznatky z uvedených analytických geovied.

Zverejnené v júli 2005.

Fyzická geografia [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-12-06]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/fyzicka-geografia