frazeologické spojenie

Text hesla

frazeologické spojenie

1. v začiatočnej fáze rozvíjania frazeologickej teórie jedno z pomenovaní základnej jednotky frazeológie, ktoré sa voľne zamieňalo s názvami frazeologický výraz a frazeologický zvrat. Neterminologicky sa názov frazeologické spojenie ako synonymum frazémy používa doteraz;

2. v rámci sémantickej klasifikácie frazém V. V. Vinogradova jeden z ich rozšírených typov, pri ktorom jeden jeho komponent má tzv. frazeologicky viazaný význam a ostatné zložky sa uplatňujú vo vlastných lexikálnych významoch, napr. vyvaľovať oči, slepá ulička.

Zverejnené v júli 2005.

Frazeologické spojenie [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-05-27 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/frazeologicke-spojenie