flektívny typ jazyka

Text hesla

flektívny typ jazyka — typ jazyka, ktorého podstatné mená sa skloňujú podľa gramatických kategórií rodu, čísla a pádu a slovesá sa časujú podľa osoby, čísla, rodu, spôsobu a času. Tieto kategórie nie sú ako v aglutinujúcich jazykoch vyjadrené monofunkčným a nemenným afixom, ale komplexnou modifikáciou slova (hláskové alternácie kmeňa vrátane reduplikácie, fúzia afixov s kmeňom a navzájom), kumuláciou gramatických kategórií (napr. pádu a čísla) v jednej morféme i rozdielnou flexiou deklinačných a konjugačných tried; → ohýbanie slov. Flektívnymi typmi jazyka sú predovšetkým indoeurópske, afroázijské (najmä semitské a kušitské) a niektoré indiánske jazyky.

Zverejnené v júli 2005.

Flektívny typ jazyka [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-05-20 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/flektivny-typ-jazyka