expresíva

Text hesla

expresíva [lat.], expresívne slová — citovo zafarbené, štylisticky príznakové slová vyznačujúce sa v texte zvukovou, tvarovou alebo sémantickou nápadnosťou; opak: nocionálne slová. Prostredníctvom expresív môže hovoriaci vysloviť kladný alebo záporný postoj k pomenovaným ľuďom, predmetom a javom (napr. človiečik, domisko, terigať sa, nadžgať sa). Expresíva s pozitívnym citovým zafarbením sú deminutíva, eufemizmy a hypokoristiká (pri substantívach prípony -ik, -ek), expresíva s negatívnym hodnotením vulgarizmy, pejoratíva (pri substantívach prípona -isko) ap.

Zverejnené v júli 2005.

Expresíva [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-05-30]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/expresiva