etnické procesy

Text hesla

etnické procesy — spoločenské a historické procesy, ktorých výsledkom sú zmeny etnicity u etnika a u jeho jednotlivých príslušníkov.

Etnoevolučné procesy vznikajú, ak má vývin etnicity a jej zložiek (jazyk, kultúra, etnické vedomie) evolučný charakter, pri ktorom pretrvávajú základné atribúty etnicity. Podmienené sú vnútorným hospodárskym, sociálnym a kultúrnym rozvojom konkrétneho etnika, ako aj kultúrnymi vplyvmi a kontaktmi s inými etnickými spoločenstvami. Výsledkom etnoevolučných procesov sú zmeny etnokultúrnej špecifickosti.

Ak je však vývin sprevádzaný prerušením postupnosti, príp. aj zánikom pôvodných a vznikom nových atribútov etnicity, ide o etnotransformačné procesy, ktoré sú podmienené spolužitím príslušníkov rôznych etník alebo oddelenou existenciou časti či jednotlivých príslušníkov určitého etnika v inoetnickom prostredí. Ich výsledkom sú nielen zmeny etnokultúrnej špecifickosti, ale aj zmeny etnickej príslušnosti.

Zverejnené v júli 2005.

Etnické procesy [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-10-04]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/etnicke-procesy