etnicita

Text hesla

etnicita [gr.] — komplex systémovo prepojených javov, ktoré ako celok vyjadrujú špecifickosť etnika a jeho etnickú situáciu, t. j. spoločný systém kultúrnych, biologických, jazykových, historických, územných a iných faktorov (spoločná kultúra, jazyk, náboženské tradície, spravidla i rovnaké biologické znaky), prostredníctvom ktorých si príslušníci etnika uvedomujú svoju spolupatričnosť a zároveň odlišnosť od iných spoločenstiev a ktoré sú základom ich etnického vedomia.

Etnicita sa reprodukuje odovzdávaním svojich zložiek z jedného pokolenia na druhé, čím sa zabezpečuje stabilita etnicky významných javov.

Pôsobením historických procesov, rôznych migrácií a interetnických vzťahov podlieha etnicita rozmanitým zmenám v čase a priestore, ktorých prejavom sú etnické procesy.

Zverejnené v júli 2005.

Etnicita [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-09-22]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/etnicita