estuár

Text hesla

estuár [lat.] — lievikovité ústie rieky do mora formujúce sa na plochých, tektonicky poklesávajúcich pobrežiach vplyvom výrazného morského prílivu a odlivu. Počas prílivu vniká prílivový prúd s morskou vodou do ústia rieky, pričom sa slaná morská voda mieša s riečnou a hladina vody v rieke sa vzdúva až niekoľko 100 km proti prúdu. Prílivový prúd eroduje v koryte rieky a rozširuje ho najmä priamo v ústí. Opačne orientovaný prúd utvárajúci sa pri odlive zabezpečuje vyprázdňovanie estuáru od riečnych i od morských nánosov, pričom sa v zaplavenom ústí toku utvárajú korytá prílivových a odlivových prúdov. Typickým estuárom ústi napr. Labe a Temža do Severného mora a Mersey do Írskeho mora. Ak riečna sedimentácia v ústí prevýši odnosovú aktivitu odnosového prúdu, estuár sa začne transformovať na riečnu deltu (napr. ústie Amazonky a Gangy). Príliv v estuárových ústiach riek umožňuje plavbu oceánskych lodí hlboko do vnútrozemia. Ako estuáry sa niekedy označujú tie časti ústia akejkoľvek rieky alebo potoka, v ktorých sa prílivová vlna stretáva s riečnym prúdom.

Zverejnené v júli 2005.

Estuár [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-02-24]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/estuar