esejistický štýl

Text hesla

esejistický štýl — jeden z funkčných štýlov spisovného jazyka, ktorý sa uplatňuje v kratších prozaických útvaroch o aktuálnych otázkach duchovného, kultúrneho a spoločenského života, ako aj o vedeckých problémoch. Esejistický štýl je umelecko-estetická forma prejavu umožňujúca vyjadriť subjektívny postoj autora. Charakteristickou črtou esejistického štýlu okrem subjektívnosti prejavujúcej sa vo výbere a v špecifickom videní témy i v uplatňovaní osobných, ale i exkluzívnych výrazov a konštrukcií, ako aj v uvoľnenej kompozícii (striedanie časov, zmeny rytmu, časté digresie v texte) je aj vecnosť. Esejistický štýl stojí na hranici medzi náučným a umeleckým štýlom najmä tým, že sa faktografickosť strieda s hravosťou výrazu. Výraznou charakteristickou črtou esejistického štýlu je jeho pojmovosť (používa nominálne vyjadrovanie) a variabilnosť (využíva zvláštne kombinácie slov a konštrukcií). Pre esejistický štýl je príznačný slohový opisný postup v kombinácii s výkladovým slohovým postupom.

Zverejnené v júli 2005.

Esejistický štýl [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-14 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/esejisticky-styl