eolické procesy a formy

Text hesla

eolické procesy a formy, veterné procesy a formy — geomorfologické procesy podmienené činnosťou vetra a nimi utvorené formy georeliéfu. Vplyvom tlaku prúdiaceho vzduchu (→ deflácia) a nárazmi už unášaných častíc piesku a prachu (→ korázia) spôsobuje vietor oddeľovanie častíc zo zemského povrchu. Oddelené častice sú premiestňované vlečením po zemskom povrchu (materiál najhrubšej štruktúry), saltáciou po náraze vetra či inej unášanej častice alebo vznášaním (najjemnejší piesok a prach). Výraznejšie zmeny georeliéfu spôsobuje vietor len v miestach málo chránených alebo nechránených vegetáciou (púšte, pláže, orná pôda ap.). V miestach prevažujúceho odnosu sa utvárajú kamenné (hamady) a štrkové púšte (serir) i rôzne odnosové eolické formy (kamenná púšťová dlažba, deflačné ryhy a vane, jardangy, skalné hríby a kývance, skalné okná a brány, hrance). Pri poklese unášacej schopnosti vetra dochádza k veternej sedimentácii a vznikajú eolické sedimenty. Ukladaním piesku utvára vietor pieskové púšte (erg) s rôznymi typmi dún, čeriny a pieskové pokrovy, uložením prachových častíc (spraše a sprašové hliny) vznikajú sprašové tabule, sklonovo asymetrické doliny a úvaliny.

V slovenských nížinách je množstvo eolických foriem (najmä duny a sprašové tabule) utvorených v chladnejších klimatických obdobiach (glaciáloch).

Zverejnené v júli 2005.

Eolické procesy a formy [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2022-11-28]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/eolicke-procesy-formy