endogénne geomorfologické procesy

Text hesla

endogénne geomorfologické procesy — procesy vzniku a premeny hornín a foriem georeliéfu, ktorých pôvodcom sú endogénne činitele súvisiace s fyzikálnymi a chemickými vlastnosťami zemského vnútra, vyvolávajúce napätia, tlaky a pohyby v zemskej kôre.

Energia dotujúca endogénne procesy môže vznikať pri rádioaktívnom rozpade prvkov, diferenciácii magmy, rôznych chemických reakciách, vplyvom rotácie Zeme a slapových síl alebo môže pochádzať z raných štádií vývoja (gravitačného zmršťovania sa) Zeme. Jej pôvod nie je v súčasnosti úplne vysvetlený, predpokladá sa však, že sa utvára najmä v zemskom plášti. Priamemu pozorovaniu sú prístupné prejavy endogénnych procesov v zemskej kôre a na jej povrchu. Patria medzi ne rôzne typy tektoniky (pohyb litosférických dosiek, menšie pohyby pozdĺž zlomov, vrásnenie, vznik príkrovov, zemetrasenie), magmatické a vulkanické procesy (pohyb magmy v horninovom prostredí, utváranie hornín jej tuhnutím a foriem georeliéfu po jej vyliatí na povrch), procesy metamorfózy hornín (kontaktná a regionálna metamorfóza hornín vplyvom teploty a tlaku) a utváranie niektorých ložísk nerastných surovín.

Endogénne geomorfologické procesy utvárajú na zemskom povrchu morfoštruktúry, a spolu s exogénnymi geomorfologickými procesmi a kozmogénnymi geomorfologickými procesmi tak utvárajú reliéf Zeme. Vznikajú predovšetkým v oblasti styku litosférických dosiek nezávisle od miestnych fyzickogeografických podmienok, ktoré môžu len ovplyvniť ich priebeh v blízkosti povrchu.

Zverejnené v júli 2005.

Endogénne geomorfologické procesy [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-18 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/endogenne-geomorfologicke-procesy