elektrónový obal atómu

Text hesla

elektrónový obal atómu, atómový obal — súbor elektrónov, ktoré patria jednému atómu. Elektróny v obale obsadzujú diskrétne energetické hladiny, ktoré sú určené súborom kvantových čísiel (→ atómový orbitál). Prechodom elektrónov medzi diskrétnymi energetickými hladinami \(E_1\) a \(E_2\) sa emituje alebo absorbuje elektromagnetické žiarenie s frekvenciou \(f = |E_1-E_2|/h\), s čím súvisí vznik absorpčných a emisných spektier v rôznych oblastiach vlnových dĺžok charakteristických pre daný atóm (spektrálne série). Usporiadanie elektrónov v atómovom obale, predovšetkým na najvyššej energetickej hladine, určuje chemické vlastnosti prvkov. Elektróny v atómovom obale môžu mať nenulový celkový magnetický moment, pochádzajúci jednak z vlastného magnetického momentu elektrónov, jednak z orbitálneho magnetického momentu. Celkový magnetický moment elektrónov prítomných v atómovom obale určuje magnetické vlastnosti látok (paramagnetizmus, feromagnetizmus). Vo vonkajšom elektrickom poli sa elektrónový obal atómu deformuje za vzniku elektrického dipólu, čo spôsobuje polarizáciu materiálov (→ elektrická polarizácia).

Zverejnené v júli 2005.

Elektrónový obal atómu [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-02-01]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/elektronovy-obal-atomu