Dvonč, Ladislav

Text hesla

Dvonč, Ladislav, 24. 9. 1926 Humenné – 31. 8. 2003 Bratislava — slovenský jazykovedec. R. 1949 – 95 pôsobil v Jazykovednom ústave Ľ. Štúra SAV v Bratislave; 1986 DrSc. Pracoval v oblasti výskumu súčasného slovenského jazyka (ortoepia, pravopis, slovná zásoba, gramatická stavba), zaoberal sa aj jazykovou kultúrou, onomastickým výskumom, dejinami slovenskej jazykovedy i spracúvaním jej bibliografie. Autor diel Rytmický zákon v spisovnej slovenčine (1955), Bibliografia slovenskej jazykovedy rokov 1948 – 65, (4 zväzky, 1957, 1958, 1962, 1970), Dynamika slovenskej morfológie (1984), Slovenskí jazykovedci, súborná personálna bibliografia slovenských slovakistov a slavistov rokov 1925 – 2000, (4 zväzky, 1987, 1997, 1998, 2002). Spoluautor Morfológie slovenského jazyka (1966). Publikoval vyše 300 vedeckých štúdií. Člen a predseda viacerých názvoslovných a iných komisií.

Zverejnené v máji 2003.

Dvonč, Ladislav [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-13 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/dvonc-ladislav