doplnkové zamestnanie

Text hesla

doplnkové zamestnanie — v tradičnom roľníckom prostredí zamestnanie obyvateľstva mimo vlastného hospodárstva tvoriace vedľajší alebo hlavný zdroj príjmov.

Rozšírenie doplnkových zamestnaní na Slovensku v období súkromného hospodárenia v poľnohospodárstve do polovice 20. stor. vyplývalo najčastejšie z nízkych výmer vlastnenej pôdy a s tým súvisiacej relatívnej preľudnenosti vidieka, ako aj z celkovej nízkej rentabilnosti poľnohospodárstva. Tradičné doplnkové zamestnania nadväzovali na tradície domáckej výroby i poľnohospodárskej produkcie, na základe ktorej sa rozvinuli tradičné formy obchodu (podomový obchod). Medzi doplnkové zamestnania patrilo olejkárstvo, plátenníctvo, čipkárstvo, pltníctvo, povozníctvo, drevorubačstvo, sezónne poľnohospodárske práce a i., obyvatelia vidieka sa zamestnávali i v priemysle (→ kovoroľníctvo).

Zverejnené v máji 2003.

Doplnkové zamestnanie [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-12-05]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/doplnkove-zamestnanie