Domické škrapy

Text hesla

Domické škrapy — národná prírodná rezervácia v Slovenskom krase v katastri obce Kečovo v okrese Rožňava; vyhlásená v roku 1973, rozloha 24,44 ha. Následkom odlesnenia a pastvy je územie skrasovatelé. Povrchové krasové útvary sú zastúpené škrapami a krasovými jamami, podzemný kras reprezentuje jaskyňa Domica. Na území sú vzácne xerotermné rastlinné spoločenstvá s výskytom silenky dlhokvetej (Silene longifolia), včelníka rakúskeho (Dracocephalum austriacum) a i. a xerotermné živočíšne spoločenstvá chrobákov a motýľov.

Zverejnené v máji 2003.

Domické škrapy [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-02-28]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/domicke-skrapy