doktorandské štúdium

Text hesla

doktorandské štúdium — študijný program tretieho stupňa vysokoškolského vzdelávania (doktorandský študijný program) zameraný na získanie vedecko-akademickej hodnosti (PhD., philosophiae doctor; ArtD., artis doctor; ThLic., licenciát teológie).

Doktorandský študijný program (v dennej alebo externej forme štúdia) je orientovaný na získavanie najnovších vedeckých či umeleckých poznatkov s aktívnou účasťou študenta. Štúdium prebieha podľa individuálneho študijného plánu pod vedením školiteľa, v dennej forme trvá tri alebo štyri, v externej forme štyri alebo päť akademických rokov. Pozostáva zo študijnej (prednášky, semináre, individuálne štúdium odbornej literatúry) a vedeckej (bádanie a samostatná tvorivá činnosť v oblasti súvisiacej s dizertačnou prácou; → dizertácia) časti, v dennej forme štúdia doktorandi vykonávajú aj pedagogickú činnosť. Podmienkou riadneho skončenia doktorandského štúdia je vykonanie dizertačnej skúšky a obhajoba dizertačnej práce.

Zverejnené v máji 2003. Aktualizované 5. apríla 2018.

Doktorandské štúdium [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-06-03]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/doktorandske-studium