dharma

Text hesla

dharma [sanskrit] —

1. v hinduizme súhrn náboženských a spoločenských povinností človeka, ktorými sa začleňuje do prirodzeného, bohmi určeného poriadku všetkých vecí a ktoré vyplývajú z jeho príslušnosti k spoločenskej vrstve (kaste) i z danej fázy života (→ ášram). V klasickej védskej literatúre sa dharma chápe ontologicky: bytie vzniká zo správneho konania, kým nesprávne konanie vedie k nebytiu;

2. v buddhizme (aj v pálijskej podobe dhammó) sa dharma chápe ako vesmírny zákon príčinnosti, ktorý riadi svet, a podoba, v akej o ňom učil Buddha, čiže aj vo význame Buddhovo učenie; v pluráli vo význame javov sveta, ako ich vníma naša myseľ, i ako zložky a pojmy, ktorých súvzťažnosťou sa prejavuje existencia. Dharma spolu s Buddhom a sanghou tvorí tzv. trojklenot buddhizmu (triratnam).

Zverejnené v máji 2003. Aktualizované 6. júla 2017.

Dharma [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-02-24]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/dharma