detské integračné centrum

Text hesla

detské integračné centrum — špeciálne zariadenie, ktoré formou krátkodobých pobytov, ambulantnej starostlivosti a návštev v rodinách v spolupráci so zdravotníckymi zariadeniami a s orgánmi sociálneho zabezpečenia poskytuje diagnostickú, rehabilitačnú, psychologickú, psychoterapeutickú a špeciálnopedagogickú starostlivosť zdravotne postihnutým deťom najmä v ranom a predškolskom veku, ako aj podporu rodinám s postihnutými deťmi formou dennej starostlivosti v predškolskom zariadení. Niektoré detské integračné centrá boli pretransformované na centrá špeciálnopedagogického poradenstva a prevencie.

Text hesla

detské integračné centrum — špeciálne zariadenie, ktoré formou krátkodobých pobytov, ambulantnej starostlivosti a návštev v rodinách v spolupráci so zdravotníckymi zariadeniami a s orgánmi sociálneho zabezpečenia poskytuje diagnostickú, rehabilitačnú, psychologickú, psychoterapeutickú a špeciálnopedagogickú starostlivosť zdravotne postihnutým deťom najmä v ranom a predškolskom veku, ako aj podporu rodinám s postihnutými deťmi formou dennej starostlivosti v predškolskom zariadení. Niektoré detské integračné centrá boli pretransformované na centrá špeciálnopedagogického poradenstva a prevencie.

Zverejnené v máji 2003. Aktualizované 14. marca 2018.

Detské integračné centrum [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2022-08-18]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/detske-integracne-centrum