dendroklimatológia

Text hesla

dendroklimatológia [gr.] — časť klimatológie zaoberajúca sa skúmaním zmien klímy na základe poznania súvislostí medzi klimatickými pomermi a vývojom drevín. Z analýzy šírky letokruhov stromov, ktorá závisí od prevládajúceho charakteru počasia, vyplýva, aké boli klimatické pomery v minulosti. To prispieva k poznaniu kolísania a zmien klímy počas desaťročí až storočí posledného milénia aj v prípadoch, keď nie sú k dispozícii výsledky prístrojových meraní klimatických prvkov. Dendroklimatologické postupy sa využívajú napr. na datovanie drevených predmetov, príp. archeologických nálezov (→ dendrochronológia).

Zverejnené v máji 2003.

Dendroklimatológia [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-06-18 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/dendroklimatologia