Deň zmierenia

Text hesla

Deň zmierenia, Jom Kipur, aj Dlhý deň, Pôstny deň — najvýznamnejší sviatok židovského kalendára; pôstny deň pripadajúci na desiaty deň mesiaca tišri, ktorým sa začína židovský rok (september/október). V čase jestvovania prvého jeruzalemského chrámu sa v tento deň konali zmierlivé obety a vyznávanie hriechov obce, ktoré veľkňaz prenášal na obetného capa. Po obrade ho vyniesli do púšte, kde zahynul (→ Azázél). Celé obdobie medzi židovským Novým rokom (1. tišri) a Dňom zmierenia (10. tišri) je obdobím pokánia a meditácie a vrcholí v Deň zmierenia. V tento deň je nariadený úplný 24-hodinový pôst týkajúci sa jedenia aj pitia. Často ho dodržiavajú aj Židia, ktorí sú k náboženským príkazom počas celého roka celkom ľahostajní.

Ústrednou myšlienkou sviatka je zmierenie človeka s Hospodinom, ale aj človeka s jeho blížnymi a očistenie svedomia prostredníctvom úprimného pokánia. V Deň zmierenia môže veriaci žid získať od Hospodina odpustenie za hriechy s výnimkou tých, ktorými sa previnil proti svojim blížnym. Na zmierenie medzi ľuďmi je potrebné odpustenie človeka, ktorému bolo ublížené.

Zverejnené v máji 2003.

Deň zmierenia [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-05-23 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/den-zmierenia