démonologické povesti

Text hesla

démonologické povesti, démonologické rozprávky, poverové poviedky, poverové rozprávania — epický žáner ľudovej prózy. Démonologické povesti patria k najstarším prejavom folklóru. Sú v nich zachované doklady názorov a predstáv o príčinách prírodných javov a o spolužití človeka s prírodou, rozprávajú o nadprirodzených úkazoch, dotýkajúc sa života, zdravia, osudu, sily, smrti, výsledkov práce, majetku, bezpečia človeka a pod. Nositeľmi deja sú rôzne démonické bytosti (víla, zmok, vodník, čert, striga, mora, revenant, poludnica a i.). Zbieraniu a spracovaniu démonologických povestí sa na Slovensku venovali Samuel Cambel, Štefan Mišík, Jozef Ľudovít Holuby, Ján Michálek a i.

Zverejnené v máji 2003.

Démonologické povesti [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-09-26]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/demonologicke-povesti