cudzie slová

Text hesla

cudzie slová — slová preberané do slovnej zásoby príslušného jazyka z iných jazykov priamo alebo prostredníctvom ďalšieho jazyka. Preberanie slov je bežný spôsob obohacovania a rozširovania slovnej zásoby. Hoci cudzie slová majú niektoré znaky odlišné od domácich slov, nenarúša sa tým stabilita ani norma jazyka; preberajúci jazyk je vždy aktívnejší a má svoje ustálené mechanizmy. V priebehu stáročného vývoja boli do slovenčiny prevzaté slová napr. z gréčtiny (demokracia) a z latinčiny (advokát), počas valašskej kolonizácie z rumunčiny (bryndza, fujara, bača), počas nemeckej kolonizácie z germánskych jazykov (cech, farba, jarmok), počas existencie Uhorska, resp. Rakúsko-Uhorska, z maďarčiny (čižma, koč, vankúš), v 19. stor. najmä z ruštiny (čaj, úspech, vzduch), v 20. stor. z angličtiny (futbal, softvér). Rozlišujú sa zdomácnené slová (úplne sa prispôsobili štruktúre domácich slov a nepociťujú sa ako cudzie, napr. palác, bryndza, vankúš), internacionalizmy (napr. filológ), citátové výrazy (de facto, happy end, c’est la vie) a kalky.

Zverejnené v júli 2001.

Cudzie slová [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-18 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/cudzie-slova