číslovky

Text hesla

číslovky, numeráliá — plnovýznamový ohybný alebo neohybný slovný druh s číselným významom. Podľa toho, či číslovky vyjadrujú presné alebo relatívne množstvo, sa delia na určité, ktoré vyjadrujú presné množstvo (jeden, pätoro, dvakrát, prvý, dvojaký), a neurčité, ktoré vyjadrujú približné množstvo podľa subjektívneho odhadu (málo, viacero, veľakrát, niekoľký, mnohoraký). Podľa významu sa rozdeľujú na základné, ktoré vyjadrujú počet kusov (jeden, málo; patria k nim aj zlomky a zlomkové výrazy, napr. pol, štvrť), skupinové, ktoré vyjadrujú počet členov skupiny a používajú sa pri pomnožných podstatných menách namiesto základných čísloviek (pätoro, viacero), násobné, ktoré vyjadrujú znásobenosť deja alebo predmetov (dvakrát, veľakrát), radové, ktoré vyjadrujú miesto predmetu alebo deja v poradí (prvý, niekoľký), a druhové, ktoré pomenúvajú počet druhov veci (dvojaký, mnohoraký). Niektoré číslovky majú charakter substantív (milión), niektoré adjektív (tretí) i adverbií (dvojako). Pri počítaní vecí pomocou základných čísloviek sa číslovka jeden zhoduje s pomenúvanou vecou v rode, čísle i v páde (jedna hodina, jedny hodinky), pri počítaní od 5 vyššie stojí počítaný predmet v genitíve plurálu (od desiatich stoličiek), pri zlomkových výrazoch pol, štvrť, trištvrte v genitíve (štvrť hodiny, pol litra). Číslovky sto a tisíc v spojení s počítaným predmetom sa neskloňujú (pre sto občanov, o sto občanoch), číslovky milión, miliarda a zlomkové podstatné mená (polovica, tretina) sa skloňujú ako podstatné mená. Radové číslovky od 21. do 99. sa píšu ako dve slová (päťdesiaty ôsmy). Za radovými číslovkami písanými číslicou sa vždy píše bodka.

Zverejnené v máji 2003.

Číslovky [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-18 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/cislovky