Chynorany

Popis ilustrácie

Poloha

Popis ilustrácie

Mapa obce

Text hesla

Chynorany — obec v okrese Partizánske v Trenčianskom kraji v Nitrianskej pahorkatine na nive Nitry a Bebravy, 178 m n. m.; 2 680 obyvateľov (2023). Územie je budované mladotreťohornými usadeninami (najmä ílmi) pokrytými riečnymi uloženinami (štrkopieskami, povodňovými ílmi) a sprašou, má pahorkatinný reliéf, je prevažne odlesnené, len na nive je územie so zvyškami lužného lesa predstavujúce prírodnú rezerváciu Chynoriansky luh (vyhlásená 1981, rozloha 44,4 ha), zriadenú na ochranu jediného zvyšku pôvodného lužného lesa na Hornej Nitre.

Chynorany sú železničným uzlom tratí Nové Zámky – Prievidza a Chynorany – Trenčín. Cestou III. triedy vedúcou z centra obce na juhozápad sú spojené s Bošanmi a cestou III. triedy prechádzajúcou obcou v smere severozápad – juhovýchod s cestou I. triedy Komárno – Žilina (na severnom okraji intravilánu) a s obcou Nedanovce (na juhu), kde sa táto komunikácia napája na cestu II. triedy Nitra (časť Dražovce) – Oponice – Kovarce – Solčany – Bošany – Nedanovce – Brodzany – Partizánske.

Obec je písomne doložená v roku 1243 ako Hyrenouch, 1387 Herenen, 1395 Hynyeren, Henyeren, 1396 Hemerien, 1773 Chinoran, Chynorany, 1786 Chinoran, Schinoran, 1808 Chinorán, 1863 Chynorán, v rokoch 1873 – 1907 Chinorán, v roku 1913 Kinorán, 1920 Chynorany.

Vyvinula sa zo staršieho slovanského osídlenia. Patrila panstvu Nitra, potom Petrovi de Ör, od roku 1395 Ostrihomskému arcibiskupstvu. V 17. stor. bola poplatná Turkom. V rokoch 1840 a 1863 ju postihli veľké požiare.

Archeologické nálezy: sídlisko z eneolitu (skupina Brodzany-Nitra), ako aj z lengyelskej a lužickej kultúry.

Stavebné pamiatky: rímskokatolícky Kostol nanebovzatia Panny Márie (barokovo-klasicistický z 1784 – 87, na mieste staršieho, na začiatku 20. stor. rozšírený a upravený), prícestná socha Panny Márie (1792), pamätná izba básnika Valentína Beniaka (rodisko), súbor priemyselných stavieb (skladov) a obytných domov bývalého Nákupného ústredia poľnohospodárskych družstiev (NÚPOD), navrhnutého v roku 1938 Emilom Bellušom, neskôr viackrát prestavovaného.

Zverejnené v apríli 2010. Aktualizované 8. februára 2024.

Chynorany [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-20 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/chynorany