Chľaba

Text hesla

Chľaba, Helemba — obec v okrese Nové Zámky v Nitrianskom kraji v juhovýchodnej časti Podunajskej pahorkatiny na úpätí Burdy pri ústí Ipľa do Dunaja v blízkosti hranice s Maďarskom, 115 m n. m.; 700 obyvateľov, 20,7 % slovenskej, 76,3 % maďarskej národnosti (2019).

Písomne doložená 1138 ako Helunba, 1234 Helumbazygeth, 1262 Helemba, Helumba, 1325 Helymba, Heylimba, 1335 Helymbafalua, Heleba, 1346 Helymba, 1464 Helemba, Aalemba, 1497 Helemba, 1522 Helymba, 1523 Hellemba, 1570, 1664 Helenba, 1773 Hellemba, 1786 Helemba, 1808 Hellemba, Helemba, Hellenbach, 1863 – 1948 Helemba, 1948 Chľaba. R. 1938 – 45 bola pripojená k Maďarsku.

Archeologické nálezy z obdobia gravettienu, sídlisko badenskej kultúry, sídlisko a pohrebisko severopanónskej kultúry, stopy osídlenia z neskorej bronzovej, z halštatskej a laténskej doby, sídlisko zo 7. – 8. a 9. – 10. stor., pohrebisko z 10. stor., zaniknutá osada z 11. – 16. stor. s kostolom a cintorínom. Obec patrila prepoštstvu Dömös, od 1262 Ostrihomskému arcibiskupstvu, od 1523 Ostrihomskej kapitule. Obyvatelia sa zaoberali rybárstvom, poľnohospodárstvom a neskôr vinárstvom.

Stavebné pamiatky: rímskokatolícky Kostol sv. Imricha (1769, klasicisticky prestavaný po 1800, opravovaný v 20. stor.), na cintoríne Kaplnka sv. Urbana (1935), v chotári vínne pivnice vyhĺbené do úbočia (1838).

Do katastra obce zasahujú národné prírodné rezervácie Burdov a Leliansky les. Západne od Chľaby leží rekreačné stredisko Kováčov.

Zverejnené v apríli 2010. Aktualizované 13. januára 2019.

Chľaba [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-05-28]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/chlaba