Big Bear Solar Observatory

Text hesla

Big Bear Solar Observatory [bea] — americké slnečné observatórium v Kalifornii asi 120 km vých. od Los Angeles na sev. brehu jazera Big Bear (budova s hlavným ďalekohľadom je umiestnená na umelom násype smerujúcom zo sev. brehu jazera na juh). Založené 1969 Kalifornským technologickým inštitútom (California Institute of Technology), od 1997 spravované Technologickým inštitútom v New Jersey (New Jersey Institute of Technology), financované NASA, National Science Foundation a rôznymi agentúrami.

Je zamerané na pozorovanie slnečnej fotosféry, chromosféry, magnetických a rýchlostných polí. Hlavný prístroj observatória Goodov slnečný ďalekohľad (Goode Solar Telescope) tvorí mimoosové zrkadlo s priemerom 1,6 m, ktorého adaptívnou optikou odrazené svetlo smeruje do spektropolarimetra pracujúceho vo viditeľnej a blízkej infračervenej oblasti spektra; neupravené svetlo smeruje aj do kryogénneho spektrografu pracujúceho v oblasti vlnovej dĺžky 5 μm. V prípade potreby sa môže ďalekohľad použiť aj na pozorovanie celého slnečného disku s veľkým rozlíšením. Záznam pozorovaní sa robí pomocou CCD kamier. K zníženiu atmosférickej turbulencie prispieva aj okolitá vodná plocha. Na patrolné pozorovanie slnečného povrchu sa používa ďalekohľad s priemerom objektívu 10 cm pozorujúci v spektrálnej čiare H-alfa. V observatóriu sa nachádzajú aj ďalekohľady na meranie slnečných oscilácií.

Zverejnené v júli 2001. Aktualizované 23. októbra 2017.

Big Bear Solar Observatory [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-09-24]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/big-bear-solar-observatory