bibličtina

Text hesla

bibličtina — nepresný názov češtiny používanej na Slovensku ako liturgický jazyk slovenských evanjelikov. Bola to istým spôsobom slovakizovaná čeština Kralickej Biblie vyznačujúca sa zanedbávaním niektorých českých jazykových prvkov (hlásky ř, ě, celý rad typických českých pádových tvarov ap.). Nemožno ju stotožňovať s češtinou používanou v administratívnoprávnych písomnostiach na Slovensku, ktorá sa spontánne i vedome prevrstvovala slovenskými jazykovými prvkami a postupne ju nahrádzali predspisovné slovenské kultúrne jazykové útvary, neskôr kodifikované podoby spisovnej slovenčiny (bernolákovčina, štúrovská slovenčina). Liturgickým jazykom slovenských evanjelikov ostala bibličtina až do 1960.

Zverejnené v júli 2001.

Bibličtina [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-18 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/biblictina