Benveniste, Émile

Text hesla

Benveniste [banvnist], Émile, 27. 5. 1902 Halab, Sýria – 3. 10. 1976 Versailles — francúzsky jazykovedec, jeden z najvýznamnejších lingvistov 20. stor. Od 1937 profesor na Collège de France v Paríži. Zaoberal sa indoeuropeistikou, porovnávacou a všeobecnou jazykovedou, iranistikou a problematikou rekonštrukcie indoeurópskeho prajazyka. Do porovnávacej jazykovedy zaviedol štruktúrne metódy. Autor originálnej teórie rekonštrukcie štruktúry indoeurópskeho koreňa.

Dielo: Základy slovotvorby v indoeurópčine (Origines de la formation des noms en indo-européen, 1935), Štúdie o osetskom jazyku (Études sur la langue ossète, 1959), Chetitčina a indoeurópčina. Porovnávacie štúdie (Hittite et indo-européen. Études comparatives, 1962), Problémy všeobecnej jazykovedy (Problèmes de linguistique générale, 1966) a i.

Zverejnené v júli 2001.

Benveniste, Émile [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-06-18 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/benveniste-emile