Barth, Paul

Text hesla

Barth [bart], Paul, 1. 8. 1858 Baruthe – 30. 9. 1922 Lipsko — nemecký filozof a pedagóg, od 1897 profesor na univerzite v Lipsku. Zakladateľ nemeckej sociológie a sociológie výchovy. Pedagogický výskum rozšíril o filozoficko-psychologický, ale najmä o sociologický rozmer. Usiloval sa aj o rozšírenie mravnej výchovy v školách. Podľa Bartha je výchova založená na sociálnom (spoločenskom) princípe podobne ako mravnosť, a vznikla v spoločenskom živote. Bez ľudského spoločenstva by výchova neexistovala, preto spoločnosť musí formovať deti a mládež, ktorých budúce úspechy budú závisieť od vzájomnej interakcie alebo od ich pôsobenia na iných ľudí. Výchova sa tak stáva nástrojom udržania a ďalšieho pokračovania spoločnosti. Barth zostavil nový pedagogický systém, ktorého zásady opísal v rozsiahlom syntetickom diele Základy náuky o výchove a vyučovaní (Elemente der Erziehungs- und Unterrichtslehre, 1906). V práci Dejiny výchovy z pohľadu sociológie a humanitných vied (Die Geschichte der Erziehung in soziologischer und geistesgeschichtlicher Beleuchtung, 1911) uplatnil sociálno-historický prístup k dejinám pedagogiky. Autor kritických dejín teórií o spoločnosti Filozofia dejín ako sociológia (Die Philosophie der Geschichte als Soziologie, 1879) a práce Etické vedenie mládeže – základy systematickej výučby morálky (Ethische Jugendführung - Grundzüge zu einem systematischen Moralunterricht, 1919).

Zverejnené v auguste 1999. Aktualizované 3. decembra 2017.

Barth, Paul [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-01-29]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/barth-paul