banský regál

Text hesla

banský regál — súbor výsadných práv panovníka na vyhradené úžitkové nerasty, na ich ťažbu a využitie (v Uhorsku medzi ne patrilo zlato, striebro, meď, olovo, cín, soľ, neskôr aj železo a i.). Do 1. pol. 16. stor. bol panovník ich výhradným vlastníkom, neťažil ich však vo vlastnej réžii, ale právo na ich ťažbu poskytoval iným subjektom za poplatok (urbura) spojený s určitými výsadami (→ banské slobody). Banský regál sa odvíjal od pozemkového regálu. Súčasná právna úprava tento inštitút nepozná, ale práva, ktoré si v minulosti vyhradzoval panovník v prípade vyhradených nerastov, si v súčasnosti vyhradzuje štát (má vrchný dozor nad banskou činnosťou).

Zverejnené v auguste 1999.

Banský regál [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-06-17 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/bansky-regal