banský plyn

Text hesla

banský plyn — zmes plynov vyskytujúca sa predovšetkým v uhoľných baniach. Všeobecne sa skladá z 5 – 10 % oxidu uhličitého a 90 – 95 % metánu, ktorý vzniká pri preuhoľňovacích procesoch. Často obsahuje aj vyššie homológy alkánov (etán, propán, bután ap.), a to najmä v blízkosti ložísk zemného plynu a nafty. V menšej miere obsahuje aj ďalšie plyny (sírovodík, vodík, dusík). Môže sa vyskytovať voľný v dutinách a puklinách hornín alebo adsorbovaný v uhlí na jeho voľných plochách. Emisia banského plynu nastáva v dôsledku vstupu banského diela do ložiska alebo do okolitých hornín, keď pod vplyvom zmeny tlaku vystupuje do banských vetrov.

Zverejnené v auguste 1999.

Banský plyn [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-01-27]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/bansky-plyn