banská správa

Text hesla

banská správa

1. sústava orgánov štátnej správy v oblasti banskej činnosti a činnosti vykonávanej banským spôsobom. Začiatky banskej správy na Slovensku siahajú do obdobia vlády Arpádovcov. Jej základom bol banský a mincový monopol prislúchajúci kráľovi, ktorý zriaďoval banské komory ako výkonný orgán banskej správy. Postupne sa vyvinuli dve hlavné územné oblasti, a to stredoslovenská a spišskogemerská oblasť (aj smolnícka; do rúk štátu prešla až 1690), ktorých vývoj bol odlišný. Vo vyspelejšej stredoslovenskej banskej oblasti prebral od konca 16. stor. funkciu banskej správy Hlavný komorskogrófsky úrad so sídlom v Banskej Štiavnici, ktorý sa riadil zásadami Maximiliánovho banského poriadku a 1747 sa v rámci reforiem Márie Terézie pretvoril na kolegiálnu inštitúciu byrokratického typu. Dekrétom z 1807 bolo baníctvo v celom Uhorsku podriadené Uhorskej komore, ktorá patrila pod Dvorskú komoru vo Viedni a táto úloha jej zostala až do 1848.

Zavedením Všeobecného banského zákona 1854 boli ako prvostupňová banská vrchnosť zriadené banské kapitanáty (na Slovensku dva) s banskými komisariátmi ako ich pomocnými orgánmi (nahrádzali zrušené dištriktuálne a substitučné súdy). Banské kapitanáty existovali aj po vzniku ČSR až do 1934, keď boli zrušené a nahradené revírnymi banskými úradmi (Banská Bystrica, Spišská Nová Ves, Rožňava) s banskými inšpektorátmi ako pomocnými orgánmi. Ako druhostupňová banskoadministratívna inštitúcia bol 1918 vytvorený Vládny komisariát pre banské a hutnícke záležitosti so sídlom v Bratislave, ktorý bol 1934 zrušený a nahradený Banským hajtmanstvom. Po novej reorganizácii 1940 bolo Banské hajtmanstvo spolu s jemu podliehajúcimi revírnymi banskými úradmi zrušené a namiesto nich vznikli obvodné banské úrady fungujúce dodnes. R. 1946 – 52 pôsobilo ako najvyšší orgán pre správu znárodnených baní Oblastné riaditeľstvo baní a hút na Slovensku so sídlom v Bratislave. R. 1954 bol v Prahe vytvorený Ústredný banský úrad, ktorému až do vytvorenia Slovenského banského úradu 1968 podliehali obvodné banské úrady na Slovensku. V súčasnosti vykonávajú banskú správu na Slovensku Ministerstvo hospodárstva SR (ako ústredný orgán štátnej banskej správy), Hlavný banský úrad (ako orgán štátnej správy na ochranu a využívanie nerastných surovín i ako štátny odborný dozor nad bezpečnosťou a ochranou zdravia pri práci, bezpečnosťou prevádzky v banskej činnosti a pri používaní trhavín) a päť obvodných banských úradov so sídlom v Bratislave, Banskej Bystrici, Košiciach, Prievidzi a Spišskej Novej Vsi;

2. technickoadministratívny orgán na riadenie prevádzky bane, ktorý sa stará o technicko-výrobnú, obchodno-ekonomickú a administratívno-účtovnú stránku banskej výroby.

Zverejnené v auguste 1999.

Banská správa [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-22 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/banska-sprava