bankové tajomstvo

Text hesla

bankové tajomstvo — povinnosť banky utajiť pred tretími osobami skutočnosti o finančných pomeroch svojich klientov. Predmetom bankového tajomstva sú všetky informácie a doklady týkajúce sa klienta banky alebo klienta pobočky zahraničnej banky, ktoré nie sú verejne prístupné, najmä informácie o obchodoch klienta, o účtoch, stavoch na účtoch i o stavoch vkladov a úverov. Podľa zákona je banka povinná tieto informácie utajovať a chrániť pred vyzradením, zneužitím, poškodením, zničením, stratou alebo odcudzením. Informácie a doklady o záležitostiach, ktoré sú chránené bankovým tajomstvom, môžu banka a pobočka zahraničnej banky poskytnúť tretím osobám len v rozsahu, ktorý je uvedený v zákone o bankách a v iných platných právnych normách.

Text hesla

bankové tajomstvo — povinnosť banky utajiť pred tretími osobami skutočnosti o finančných pomeroch svojich klientov. Predmetom bankového tajomstva sú všetky informácie a doklady týkajúce sa klienta banky alebo klienta pobočky zahraničnej banky, ktoré nie sú verejne prístupné, najmä informácie o obchodoch klienta, o účtoch, stavoch na účtoch i o stavoch vkladov a úverov. Podľa zákona je banka povinná tieto informácie utajovať a chrániť pred vyzradením, zneužitím, poškodením, zničením, stratou alebo odcudzením. Informácie a doklady o záležitostiach, ktoré sú chránené bankovým tajomstvom, môžu banka a pobočka zahraničnej banky poskytnúť tretím osobám len v rozsahu, ktorý je uvedený v zákone o bankách a v iných platných právnych normách.

Zverejnené v auguste 1999. Aktualizované 5. januára 2018.

Bankové tajomstvo [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2022-06-26]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/bankove-tajomstvo