bankové riziko

Text hesla

bankové riziko — potenciálna finančná strata banky vyplývajúca z určitého finančného či komoditného nástroja. Riziká sú nevyhnutným komponentom ktorejkoľvek aktivity banky. Medzi základné finančné riziká bánk patria úverové riziko, trhové riziko, riziko likvidity, operačné riziko a obchodné riziko. Existuje aj systémové riziko spočívajúce v tom, že ktorékoľvek vyššie uvedené riziko spôsobí banke problémy, ktoré majú negatívny dosah na mnoho iných subjektov či v krajnom prípade na väčšiu časť finančného systému. Najvážnejšie bankové riziko je úverové riziko, čo je riziko straty zapríčinenej zlyhaním dlžníka, ktorý nie je schopný alebo nechce splniť svoje zmluvné záväzky voči svojmu veriteľovi (banke), čím mu spôsobí finančnú stratu. Zmluvné záväzky dlžníka vznikajú z jeho úverových, obchodných a investičných aktivít, z platobného styku alebo z vysporiadania cenných papierov na vlastný účet alebo na účet klienta. Úverové riziko je také staré ako samo úverovanie.

Bankové riziká spôsobujú nestabilitu bánk a finančných trhov a majú negatívne dosahy na hospodárstva krajín, preto sa niektoré riziká regulujú. Cieľom ich regulácie je ochrana bankových klientov a zabránenie zlyhaniu bánk a finančných inštitúcií, zabezpečenie dôveryhodnosti bankovníctva, zabezpečenie zdravého chodu bankového systému, podpora účinného a konkurencieschopného finančného systému a podpora menovej stability. Bezproblémový chod bánk a predchádzanie rizikám sa zabezpečuje prostredníctvom národných bankových dohľadov, prostredníctvom nástrojov, ktoré používajú nadnárodné regulačné inštitúcie (Bazilejský výbor pre bankový dohľad – kapitálová primeranosť), alebo prostredníctvom troch pilierov Bankovej únie, ktorými sú bankový dohľad, ochrana vkladov a rezolučný fond.

Text hesla

bankové riziko — potenciálna finančná strata banky vyplývajúca z určitého finančného či komoditného nástroja. Riziká sú nevyhnutným komponentom ktorejkoľvek aktivity banky. Medzi základné finančné riziká bánk patria úverové riziko, trhové riziko, riziko likvidity, operačné riziko a obchodné riziko. Existuje aj systémové riziko spočívajúce v tom, že ktorékoľvek vyššie uvedené riziko spôsobí banke problémy, ktoré majú negatívny dosah na mnoho iných subjektov či v krajnom prípade na väčšiu časť finančného systému. Najvážnejšie bankové riziko je úverové riziko, čo je riziko straty zapríčinenej zlyhaním dlžníka, ktorý nie je schopný alebo nechce splniť svoje zmluvné záväzky voči svojmu veriteľovi (banke), čím mu spôsobí finančnú stratu. Zmluvné záväzky dlžníka vznikajú z jeho úverových, obchodných a investičných aktivít, z platobného styku alebo z vysporiadania cenných papierov na vlastný účet alebo na účet klienta. Úverové riziko je také staré ako samo úverovanie.

Bankové riziká spôsobujú nestabilitu bánk a finančných trhov a majú negatívne dosahy na hospodárstva krajín, preto sa niektoré riziká regulujú. Cieľom ich regulácie je ochrana bankových klientov a zabránenie zlyhaniu bánk a finančných inštitúcií, zabezpečenie dôveryhodnosti bankovníctva, zabezpečenie zdravého chodu bankového systému, podpora účinného a konkurencieschopného finančného systému a podpora menovej stability. Bezproblémový chod bánk a predchádzanie rizikám sa zabezpečuje prostredníctvom národných bankových dohľadov, prostredníctvom nástrojov, ktoré používajú nadnárodné regulačné inštitúcie (Bazilejský výbor pre bankový dohľad – kapitálová primeranosť), alebo prostredníctvom troch pilierov Bankovej únie, ktorými sú bankový dohľad, ochrana vkladov a rezolučný fond.

Zverejnené v auguste 1999. Aktualizované 5. januára 2018.

Bankové riziko [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2022-06-25]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/bankove-riziko