banková platobná karta

Text hesla

banková platobná karta — nástroj bezhotovostného platobného styku. Umožňuje výbery z bankomatov a bezhotovostné platby v obchodoch i v ostatnej sieti služieb (reštaurácie, hotely ap.), ako aj vykonávanie nákupov na internete. Bankovú platobnú kartu vydáva výhradne peňažný ústav. Najväčší počet bankových platobných kariet je vydaných pod značkou kartových asociácií VISA a MasterCard.

Banková platobná karta je plastová karta vybavená magnetickým prúžkom (vzadu) a čipom (vpredu), v ktorých sú uvedené jej identifikačné údaje. Každá karta má na prednej strane uvedené výrobné číslo, dátum platnosti a meno držiteľa. Na posilnenie bezpečnosti používania sa na zadnej strane nachádza pole na vzorový podpis držiteľa karty, ako aj kontrolné číslo (CVC, angl. Card Verification Code, resp. CVV, angl. Card Verification Value). Držiteľ bankovej platobnej karty má na jej používanie pridelené osobné identifikačné číslo (angl. Personal Identification Number, → PIN).

Rozoznávajú sa kontaktné (pri platbe vyžadujú PIN) a bezkontaktné (pri platbe do výšky určitej sumy nevyžadujú PIN) platobné karty.

Podľa použitej printovej technológie sa rozlišujú bankové platobné karty s reliéfnym záznamom – tzv. embosované, a karty s hladkým písmom, tzv. indentom. Podľa spôsobu úhrady sa bankové platobné karty delia na debetné (vydané k bankovému účtu klienta), kreditné (umožňujú klientovi prístup k úveru na revolvingovej báze – opakovane do určitého schváleného limitu) a charge karty (umožňujú klientovi čerpať krátkodobý úver, ktorý musí raz mesačne celý splatiť), podľa marketingového významu na štandardné, špecializované, tzv. business, corporate karty (napr. na účely služobných ciest), prestížne (Gold, Silver Card), výberové (pre najlepších klientov), co-brandové v spolupráci s inou spoločnosťou (napr. leteckou) a afinitné (orientované na rovnaké skupiny, napr. na turistov, športovcov).

V podmienkach SR sa historicky vyvinuli dva systémy bankových platobných kariet: systém Združenia pre bankové karty (ZBK), ktorý pôsobí na Slovensku od 1994, a Bankový systém Slovenskej sporiteľne, a. s. Podpísanie klíringovej zmluvy medzi členskými bankami ZBK a prepojenie bánk v systéme on-line (zúčtovanie transakcií v reálnom čase) umožňovalo používať bankové platobné karty vydávajúcej banky v celej sieti bankomatov ZBK. Vydávanie a používanie bankových platobných kariet zabezpečovalo Autorizačné centrum Slovenska, a. s. (ACS), pôsobiace od 1994, od 2005 pod názvom First Data Slovakia, a. s. V súčasnosti (2018) v SR neexistuje domáca schéma, všetky banky, ktoré vydávajú karty, sú členmi kartových spoločností VISA alebo/a MasterCard a transakcie sa zúčtovávajú cez kartové spoločnosti. Združenie ZBK, ktorého členmi sú banky a iné subjekty zaoberajúce sa platobnými kartami, sa zaoberá propagáciou bankových platobných kariet, podporou ich používania ap. Okrem značiek VISA a MasterCard sa na Slovensku vydávajú aj karty Diners Club spoločnosťou Diners Club Slovakia. Niektoré banky sprostredkúvajú aj prijímanie platobných kariet spoločností Japan Credit Bureau a American Express, a to u obchodníkov, s ktorými majú zmluvy, a v sieti vlastných bankomatov umožňujú výber týmito kartami.

Zverejnené v auguste 1999.

Banková platobná karta [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-06-06]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/bankova-platobna-karta