baltské kmene

Text hesla

baltské kmene — skupina národov indoeurópskeho pôvodu, ktoré v staroveku obývali juž. a vých. pobrežie Baltského mora od ústia Visly po Dvinu, horný Dneper, Volgu a Oku. Z množstva kmeňov (okrem postupne vymierajúcich Prusov, resp. záp. Baltov, Kurov, Latgalov, Jatvingov, Galindov a i.) si zachovali dejinnú kontinuitu po súčasnosť Lotyši a Litovčania (vých. Baltovia). Najstaršie správy o baltských kmeňoch sa zachovali u antických autorov v súvislosti s ťažbou jantáru a obchodnou Jantárovou cestou.

Zverejnené v auguste 1999. Aktualizované 9. januára 2017.

Baltské kmene [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-24 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/baltske-kmene